Screenshot 2023-08-29 091206

Njoftim

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

e-mail: shmshm@live.com

www.medalb.com

Informim preliminar

Preliminary information

TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR

 1. Shëndet për të gjithë
 2. Sëmundjet e ralla
 3. Tema të lira nga të gjitha fushat shëndetësore / Free topics

 

Strugë, 27-29 Tetor, 2023

Struga, October 27-29, 2023

 

ORGANIZATOR / ORGANIZERS

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

Këshilli i Nderit / Honorary Council

Prof. Dr Sci. Ferid Murati, nobelist, SHBA

Prof. Dr Shpëtim Telegrafi, New York, SHBA

Prof. Dr Rifat Latifi, Westchester, New York. SHBA

Doc. Dr. Bekim Ismaili, Zv. kryetar i Odës se Mjekëve të R. Maqedonisë së Veriut

Prof. Dr. Nevzat Elezi, Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Tetovë

Dr. Spec. Visar Muça,  Kryetar i kuvendit të Odës se Mjekëve të R. Maqedonisë së Veriut

 

Këshilli Organizativ / Organizing Council

Prof. Dr. Nevzat Elezi, Kryetar / President

Prim. Dr. med. Shenasi Jusufi, Zv/kryetar / Deputy Chairman

Doc. Dr. Bekim Ismaili, Sekretar Gjeneral / Secretary General

Dr. Spec. Alsada Vejseli-Abazi, Kryetare e Kuvendit / President of Assembly

Dr. Spec. Lulzime Bajrami, Zv/Kryetare e Kuvendit / Vice-President of Assembly

 

Anëtarët / Members

Dr. Spec.Edmond Veseli, Strugë

Dr. Spec. Jusuf Jakupi, Gostivar

Dr. Spec. Ismail Mashkulli, Dibër

Dr. Sc. Irfan Ameti, Shkup

Dr. Spec. Çlirim Limani, Kërçovë

Dr. Spec.  Gazmend Elezi, Kumanovë

Dr. Rihan Saiti, Tetovë

Dr. Murat Murati, Resnjë

 

Këshilli Shkencor / Scientific Council

Prof. Dr. Nevzat Elezi, Kryetar / President, Maqedoni

Prof. Dr. Sadi Bexheti, Tetovë

Prof. Dr. Omer Xhemaili, Zvicër

Prof. Dr. Florin Ramadani, Austri

Prof. Dr. Lutfi Zylbehari, Tetovë, Maqedoni

Prof. Dr. Atilla Rexhepi, Tetovë, Maqedoni

Prof. Dr. Nasir Behxheti, Tetovë

Prof. Dr. Kastriot Haxhirexha, Tetovë

Prof. Dr. Husni Ismaili, Tetovë

Prof. Dr. Florin Besimi, Tetovë

Prof. Dr. Enver Roshi, Tiranë, Shqipëri

Prof. Dr. Rifat Latifi, Arizona, SHBA

Prof. Dr. Ramush Bejiqi, Prishtinë, Kosovë

Prof. Dr Yovcho Yovchev, Stara Zagora, Bullgari

Prim. Dr. Gani Karamanaga, Ulqin, Mali Zi

Prof. Dr. Fatmir Ferati

Prof. Dr. Rexhep Selmani, Shkup

Doc. Dr. Ilir Hasani, Shkup

Doc. Dr. Ilber Besimi, Tetovë

Dr. Sc. Ilir Ismaili, Shkup

Doc. Dr. Skender Saidi, Shkup

Doc. Dr. Nadir Ajruli, Tetovë

Prof. Dr. Nexhat Asani, Tetovë

Dr. Sefijan Bellçishta- Ferati

Prof. Dr. Valon Asani, Tetovë

Prof. Dr. Florim Selimi, Tetovë

Prof. Dr. Asim Izairi

Prim. Dr. med. Shenasi Jusufi

 

INFORMATA TË PËRGJITHSHME / GENERAL INFORMATION

Takimi Profesional Mjekësor do të mbahet më 27. Tetor deri me 29. Tetor 2023 në Hotelin “Drim” në Strugë.

PROGRAMI  SHKENCOR / SCIENTIFIC PROGRAMME

Do të fillojë të Premten  në ora 12:00 më 27. Tetor.

Koha e prezantimit të referatit është e kufizuar deri në 15 minuta.

Abstraktet  e pranuara  do të botohen në librin “Përmbledhje e abstrakteve”.

Punimet të cilët nuk do të mund të futen në programin për prezentim oral, do te prezentohen si poster prezentim, por me videobim.

Një autor mund të jetë bartës vetëm i një punimi, ndërsa bashkëautor në dy punime.

Për regjistrimet deri me 27.09.2023 është paraparë kotizimi prej 90 EURO

Për regjistrimet deri me 27.10.2023 është paraparë kotizimi prej 110 EURO

Për regjistrimet pas 27.10.2023 është paraparë kotizimi prej 140 EURO

Kotizimi përfshin:

 • Komplet materialin dhe ID kartelë
 • Prezencë në të gjitha sesionet shkencore
 • Certifikatë me pikë të akredituara nga Oda e Mjekëve të RMV
 • Qasje në hapësirën e ekspozuar
 • Prezencë në hapjen solemne
 • Prezencë në darka/dreka solemne*

GJUHËT ZYRTARE / OFFICIAL LANGUAGE

Shqip, Maqedonisht dhe Anglisht 

AFATI  I  DORËZIMIT / DEADLINE

15 Shtator, 2023

15 September, 2023

ADRESA / ADDRESS

Prof. Dr Nevzat Elezi

Kamjan Komuna Bogovine

Mob. +389 (0) 71 24 09 27

e-mail: shmshm@live.com, nevzat_elezi@yahoo.com

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN  E  ABSTRAKTIT  DHE  TË POSTERIT

 1. Abstrakti në shqip, maqedonisht ose anglisht, duhet të përmbajë:
 • ttitullin e punimit;
 • emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 3);
 • emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;
 • tekstin përmbledhës ku përfshihen: qëllimi, metodat, rezultatet dhe përfundimi;
 • fjalë kyç: 2–5 fjalë ose fraza;

Abstrakti  botohet në gjuhën shqipe, maqedone ose angleze.  Autori, abstraktin  e lektoruar dhe deklaratën se nuk është punimi i botuar paraprakisht, duhet ta dërgojë me postë elektronike, në e-mail: shmshm@live.com ose nevzat_elezi@yahoo.com  Abstrakti të shtypet në kompjutor, programi “Word for Windows”, Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, me  lines-1, me margjinë përreth 4 cm, jo më tepër se 400 fjalë.

SHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË

200000031528193

Stopanska banka AD Skopje

29 Noemvri bb, Tetovo

www. medalb.com

e-mail: shmshm@live.com dhe nevzat_elezi@yahoo.com