137804E9-4EB0-4274-9BC9-204AEE1C67AD

NJOFTIM I PARË PREELIMINAR PËR TAKIMET PROFESIONALE MJEKËSORE STRUGË 2018

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni
Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia
e-mail: shmshm@live.com
www.medalb.com
Informim preliminar
Preliminary information
TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR
1. Problemet aktuale në Kardiologji
2. Shëndet për të gjithë dhe në çdo vend.
3. Tema të lira / Free topics
Strugë, 26-28 Tetor, 2018
Struga, October 26-28, 2018
ORGANIZATOR / ORGANIZERS
Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë
Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia
Këshilli i Nderit / Honorary Council
Prof. dr sci. Ferid Murati, nobelist, SHBA
Prof. dr Shpëtim Telegrafi, New York, SHBA
Prof. dr Rifat Latifi, Arizonë. SHBA
Dr Ilber Besimi, Zëvendëskryetar i Odës se Mjekëve të R. Maqedonisë, Shkup
Doc. Dr. Agim Ramadani, Kryetar Nderi i SHMSHM, Tetovë
Prof. Dr. Nasir Behxheti, Dekan e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Tetovë
Këshilli Organizativ / Organizing Council
Prof. Dr. Nevzat Elezi, Kryetar / President, Tetovë
Dr Ylber Ademi, Zv/kryetar / Vise-President, Gostivar
Dr. Spec. Bekim Ismaili, Sekretar Gjeneral / Secretary General, Tetovë
Prim. Dr. Shenazi Jusufi, Kryetar i Kuvendit / President of Assembly, Kumanovë
Dr Ajet Asani, Zv/kryetar i Kuvendit / Vise-President of Assembly, Strugë
Anëtarët / Members
Dr Edip Shehu, Strugë
Dr Jakup Jakupi, Gostivar
Dr Baki Alili, Dibër
Dr Besa Pocesta, Shkup
Dr Hasan Bekteshi, Kërçovë
Dr Fadil Maliqi, Kumanovë
Dr Fisnik Demiri, Tetovë
Këshilli Shkencor / Scientific Council
Prof. dr.Nevzat Elezi, Kryetar / President, Maqedoni
Prof. dr. Xheladin Ceka , Tiranë, Shqipëri
Prof. dr Rifat Latifi, Arizona, SHBA
Prof. dr Ramush Bejiqi, Prishtinë, Kosovë
Prof. dr Yovcho Yovchev, Stara Zagora, Bullgari
Prof. dr Rozalinda Isjanovska, Shkup, Maqedoni
Doc. Dr. Atilla Rexhepi, Tetovë, Maqedoni
Doc.Dr. Kadri Haxhihamza, Shkup, Maqedoni
Prim. Dr Gani Karamanaga, Ulqin, Mali Zi
INFORMATA TË PËRGJITHSHME / GENERAL INFORMATION
Takimi Profesional Mjekësor do të mbahet më 26 dhe 28 Tetor 2018, në Hotelin “Drim” në Stugë.
PROGRAMI SHKENCOR / SCIENTIFIC PROGRAMME
Do të fillojë të Premten më 26 Tetor, 2018 me hapje solemne në ora 19:00 vazhdon me punë të Shtunën në ora 9.00h më 27 Tetor, 2018 dhe do të përfundojë ditën e Diellë në ora 13.00h më 28 Tetor, 2018.
Koha e prezantimit të referatit është e kufizuar deri në 10 minuta.
Punimet do të prezantohen me video projektor
Është paraparë edhe Poster prezantimi me Power Point.
Punimet – prezentimet për prezentimet orale dhe poster prezentimet të dërgohen me e-meil më së voni 7 ditë para fillimit të takimit
Abstraktet e pranuara do të botohen në librin “Përmbledhje e abstrakteve ”.
Një autor mund të jetë bartës vetëm i një punimi, ndërsa bashkautor në tri punime.
Është paraparë kotizimi prej 40 €.
GJUHËT ZYRTARE / OFFICIAL LANGUAGE
Shqip, Maqedonisht dhe Anglisht.
PROGRAM PLOTËSUES / SUPLEMENTARY PROGRAMME
Gjatë Takimit do të zhvillohen manifestime përcjellëse: promovime, tryeza, work shop, ekspozitë e produkteve farmaceutike nga vendit dhe jashtë.
AFATI I DORËZIMIT / DEADLINE
15 Shtator, 2018
15 September, 2018
Prezentimet orale dhe poster
15 Tetor , 2018 / 15 Octomber, 2018
ADRESA / ADDRESS
Doc. Dr Nevzat Elezi
Kamjan komuna Bogovine
Tel. +389 (0) 44 394 702
Mob. +389 (0)72 275 748 e-mail: nevzat_elezi@yahoo.com
UDHËZIME PËR PËRGATITJEN E ABSTRAKTIT DHE TË POSTERIT
1. Abstrakti, shqip, maqedonisht ose anglisht, duhet të përmbajë:
– titullin e punimit;
– emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 5);
– emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;
– tekstin përmbledhës ku përfshihen: qëllimi, metodat, rezultatet dhe përfundimi;
– fjalë kyç: 2–5 fjalë ose fraza;
2. Poster prezantimi duhet të përgatitet në formatin e letrës A4 ose në hamer me madhësinë e shkronjave 20 dhe 10 mm. Vëllimi i posterit me të gjitha shtesat nuk duhet të kalojë më tepër se 6 faqe.
Posteri duhet të përmbajë:
– titullin e punimit;
– emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 5);
– emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;
– hyrje;
– materiali dhe metodat;
– rezultatet (dhe diskutimi);
– përfundimi dhe
– literatura.
Abstrakti botohet në gjuhën shqipe, maqedone ose angleze. Autori, abstraktin e lektoruar, me deklaratë se nuk është plagijat duhet ta dërgojë me postë elektronike, në e-mail: nevzat_elezi@yahoo.com Abstrakti të shtypet në kompjutor, programi “Word for Windows”, Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, me lines-1, me margjinë përreth 4 cm, jo më tepër se 400 fjalë.
Punimet – për prezentimet orale dhe poster prezentimet të dërgohen me e-meil më së voni 7 ditë para fillimit të takimit
SHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË
www. medalb.com e-mail: shmshm@live.com dhe nevzat_elezi@yahoo.com