Njoftim preeliminar

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

e-mail: shmshm@live.com

www.medalb.com

 

 Informim preliminar

Preliminary information

 

TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR

 

  1. Sëmundjet arteriale periferike
  2. Sëmundjet psikiatrike bashkëkohore
  3. Tema të lira / Free topics

Strugë, 27-29 Tetor, 2017

Стуга, October 27-29, 2017

 

 

ORGANIZATOR / ORGANIZERS

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

 

Këshilli i Nderit / Honorary Council

Prof. dr sci. Ferid Murati, nobelist, SHBA

Prof. dr Shpëtim Telegrafi, New York, SHBA

Prof. dr Rifat Latifi, Arizonë. SHBA

Dr Xhabir Bajrami, Nënkryetar i Odës se Mjekëve të R. Maqedonisë, Shkup

Prof. Dr. Remzi Izairi Kryetar Nderi i SHMSHM, Gostivar

Doc. Dr. Agim Ramadani, Kryetar Nderi i SHMSHM, Tetovë

Prof. Dr. Nasir Behxheti, Dekan e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Tetovë

 

Këshilli Organizativ / Organizing Council

Prof. Dr. Nevzat Elezi, Kryetar / President, Tetovë

Dr Ylber Ademi, Zv/kryetar / Vise-President, Gostivar

Dr. Spec. Bekim Ismaili, Sekretar Gjeneral / Secretary General, Tetovë

Prim. Dr.  Shenazi Jusufi, Kryetar i Kuvendit / President of Assembly, Kumanovë

Dr. Ilber Besimi

Dr Ajet Asani, Zv/kryetar i Kuvendit / Vise-President of Assembly, Strugë

Anëtarët / Members

Dr Edip Shehu, Strugë

Dr Jakup Jakupi, Gostivar

Dr Baki Alili, Dibër

Dr Besa Pocesta, Shkup

Dr Hasan Bekteshi, Kërçovë

Dr Fadil Maliqi, Kumanovë

Dr Fisnik Demiri, Tetovë

Këshilli Shkencor / Scientific Council

Prof. dr.Nevzat Elezi,  Kryetar / President, Maqedoni

Prof. dr. Xheladin Ceka , Tiranë, Shqipëri

Prof. dr Rifat Latifi, Arizona, SHBA

Prof. dr Ramush Bejiqi, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr Yovcho Yovchev, Stara Zagora, Bullgari

Prof. dr Rozalinda Isjanovska, Shkup, Maqedoni

Doc. Dr. Atilla Rexhepi, Tetovë, Maqedoni

Doc.Dr. Kadri Haxhihamza, Shkup, Maqedoni

Prim. Dr Gani Karamanaga, Ulqin, Mali Zi

 

 

INFORMATA TË PËRGJITHSHME / GENERAL INFORMATION

Takimi Profesional Mjekësor do të mbahet më 27 dhe 29 Tetor 2017, në Hotelin “Drim” në Stugë.

 PROGRAMI  SHKENCOR / SCIENTIFIC PROGRAMME

Do të fillojë të Shtunë  në ora 9.00h më 28 Tetor, 2017 dhe do të përfundojë ditën e Diellë në ora 13.00h më 29 Tetor, 2017.

Koha e prezantimit të referatit është e kufizuar deri në 10 minuta.

Punimet do të prezantohen me video projektor – USB

Është paraparë edhe  Poster  prezantimi me Power Point.

Abstraktet  e pranuara  do të botohen në librin “Përmbledhje e abstrakteve ”.

Një autor mund të jetë bartës vetëm i një punimi, ndërsa bashkautor në tri punime.

Është paraparë kotizimi prej 35 €.

 

GJUHËT ZYRTARE / OOFFICIAL LANGUAGE

Shqip, Maqedonisht dhe Anglisht.

PROGRAM PLOTËSUES / SUPLEMENTARY PROGRAMME

Gjatë Takimit do të zhvillohen manifestime përcjellëse: promovime, tryeza, work shop, ekspozitë e produkteve farmaceutike nga vendit dhe jashtë.

 

AFATI  I  DORËZIMIT / DEADLINE

15 Shtator, 2017

15 September, 2017

 

ADRESA / ADDRESS

Prof. Dr Nevzat Elezi

Kamjan komuna Bogovine

Tel. +389  (0) 44 394 702
Mob. +389 (0)72 275 748

e-mail: nevzat_elezi@yahoo.com

 

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN  E  ABSTRAKTIT  DHE  TË POSTERIT

  1. Abstrakti, shqip, maqedonisht ose anglisht, duhet të përmbajë:
  • titullin e punimit;
  • emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 5);
  • emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;

–    tekstin përmbledhës ku përfshihen: qëllimi, metodat, rezultatet dhe përfundimi;

      –    fjalë kyç: 2–5 fjalë ose fraza;

  1. Poster prezantimi duhet të përgatitet në formatin e letrës A4 ose në hamer me madhësinë e shkronjave 20 dhe 10 mm. Vëllimi i posterit me të gjitha shtesat nuk duhet të kalojë më tepër se 6 faqe.

       Posteri duhet të përmbajë:

–  titullin e punimit;

–  emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 5);

–  emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;

–  hyrje;

–  materiali dhe metodat;

–  rezultatet (dhe diskutimi);

–  përfundimi dhe

–  literatura.

Abstrakti  botohet në gjuhën shqipe, maqedone ose angleze.  Autori, abstraktin  e lektoruar, duhet ta dërgojë me postë elektronike, në          e-mail: nevzat_elezi@yahoo.com Abstrakti të shtypet në kompjutor, programi “Word for Windows”, Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, me  lines-1, me margjinë përreth 4 cm, jo më tepër se 400 fjalë.

 

SHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË

www. medalb.com

e-mail: shmshm@live.com dhe nevzat_elezi@yahoo.com