137804E9-4EB0-4274-9BC9-204AEE1C67AD

Njoftim preliminar: TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR – Strugë 2020

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

e-mail: shmshm@live.com

www.medalb.com

 

Informim preliminar

Preliminary information

 

TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR 

  1. Covid – 19 Ndikimi në R. e Maqedonisë Veriore dhe në Balkan
  2. Mbështetje për punëtorët shëndetësor
  3. Tema të lira nga të gjitha fushat shëndetësore / Free topics
Strugë, 30. Tetor- 01. nëntor, 2020
Струга, 30. Октомбар – 01. Ноембар, 2020

 

 

ORGANIZATOR / ORGANIZERS

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë

Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia

Këshilli i Nderit / Honorary Council

Prof. dr sci. Ferid Murati, nobelist, SHBA

Prof. dr Shpëtim Telegrafi, New York, SHBA

Prof. dr Rifat Latifi, Arizonë. SHBA

Dr. Spec. lber Besimi, Zv. kryetar i Odës se Mjekëve të R. Maqedonisë së Veriut

Prof. Dr. Kastriot Haxhirexha, Dekan e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Tetovë

Dr. Spec. Xhabir Bajrami, kryetar i kuvendit të odës së mjekëve

 Këshilli Organizativ / Organizing Council

Prof. Dr. Nevzat Elezi, Kryetar / President

Dr. Spec. Ilbert Ademi, Zv/kryetar / Vise-President

Dr. Spec. Bekim Ismaili, Sekretar Gjeneral / Secretary General

Prim. Dr. Shenasi Jusufi, Kryetar i Kuvendit / President of Assembly

Dr. Spec. Ajet Asani, Zv/kryetar i Kuvendit / Vise-President of Assembly

Anëtarët / Members

Dr. spec. Edip Shehu, Strugë

Dr. SPEC.  Jakup Jakupi, Gostivar

Dr. SPEC.  Baki Alili, Dibër

Dr. Spec. Besa Pocesta-Islami, Shkup

Dr. Spec. Hasan Bekteshi, Kërçovë

Dr. Spec.  Fadil Maliqi, Kumanovë

Dr. Spec. Fisnik Demiri, Tetovë

Dr.Murat Murati, Resnjë

Dr. Sefijan Bellçishta- ferati

Këshilli Shkencor / Scientific Council

Prof. Dr.Nevzat Elezi,  Kryetar / Presiden, Maqedoni

Prof. Dr. Sadi Bexheti, Tetovë

Prof. Lutfi Zylbehari, Tetovë, Maqedoni

Prof. dr. Atilla Rexhepi, Tetovë, Maqedoni

Prof. Dr. Nasir Behxheti, Tetovë

Doc. Dr. Husni Ismaili, Tetovë

Doc. Dr. Florin Besimi, Tetovë

Prof. dr. Enver Roshi, Tiranë, Shqipëri

Prof. dr Rifat Latifi, Arizona, SHBA

Prof. dr. Ramush Bejiqi, Prishtinë, Kosovë

Prof. dr Yovcho Yovchev, Stara Zagora, Bullgari

Prim. Dr. Gani Karamanaga, Ulqin, Mali Zi

Dr. Prof. Elizabeta Stojovska – Jovanovska

Prim. Dr. Shenasi Jusufi, Kryetar i Kuvendit / President of Assembly

INFORMATA TË PËRGJITHSHME / GENERAL INFORMATION

Takimi Profesional Mjekësor do të mbahet më 30 Tetor deri me 01. Nëntor 2020, në Hotelin “Drim” në Strugë.

PROGRAMI  SHKENCOR / SCIENTIFIC PROGRAMME

Do të fillojë të Shtunën  në ora 9.30h më 31 Tetor, 2016 dhe do të përfundojë ditën e Diellë në ora 13.00h më 01 Nëntor, 2020.

Koha e prezantimit të referatit është e kufizuar deri në 10 minuta.

Punimet do të prezentohen me video projektor – USB

Është paraparë edhe  Poster  prezantimi, i cili do të zhvillohet me video Projektor,- USB

Abstraktet  e pranuara  do të botohen në librin “Përmbledhje e abstrakteve ”.

Një autor mund të jetë bartës vetëm i një punimi, ndërsa bashkëautor në tri punime.

Është paraparë kotizimi prej 50€.

GJUHËT ZYRTARE / OFFICIAL LANGUAGE

Shqip, Maqedonisht dhe Anglisht.

PROGRAM PLOTËSUES / SUPLEMENTARY PROGRAMME

Gjatë Takimit do të zhvillohen manifestime përcjellëse: promovime, tryeza, work shop, ekspozitë e produkteve farmaceutike nga vendit dhe jashtë.

AFATI  I  DORËZIMIT / DEADLINE

30 Shtator, 2020

30 September, 2020

ADRESA / ADDRESS

Prof. Dr Nevzat Elezi

Kamjan komuna Bogovine

Tel. +389  (0) 44 394 702
Mob. +389 (0)71 24 09 27

e-mail: shmshm@live.com

nevzat_elezi@yahoo.com

 

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN  E  ABSTRAKTIT  DHE  TË POSTERIT

  1. Abstrakti në shqip, maqedonisht ose anglisht, duhet të përmbajë:
  • titullin e punimit;
  • emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 3);
  • emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;

–    tekstin përmbledhës ku përfshihen: qëllimi, metodat, rezultatet dhe përfundimi;

      –    fjalë kyç: 2–5 fjalë ose fraza;

  1. Poster prezantimi duhet të përgatitet në Power Point, dhe të sjellen me USB

       Posteri duhet të përmbajë:

–  titullin e punimit;

–  emrin dhe mbiemrin e autorit dhe të bashkautorëve (më shumë 3);

–  emrin e institucionit dhe vendin ku është bërë punimi;

–  hyrje;

–  materiali dhe metodat;

–  rezultatet (dhe diskutimi);

–  përfundimi dhe

–  literatura.

Abstrakti  botohet në gjuhën shqipe, maqedone ose angleze.  Autori, abstraktin  e lektoruar dhe deklaratën se nuk është punimi i botuar paraprakisht, duhet ta dërgojë me postë elektronike, në          e-mail: shmshm@live.com ose nevzat_elezi@yahoo.com  Abstrakti të shtypet në kompjutor, programi “Word for Windows”, Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, me  lines-1, me margjinë përreth 4 cm, jo më tepër se 400 fjalë.

 

SHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË

www. medalb.com

e-mail: shmshm@live.com