MEDICUS XXVIII (3) 2023 – Përmbajtja

Revista do të publikohet pasi që autorët të kryejnë detyrimet ndaj redaksisë.

Списанието ќе биде објавено кога сите автори ќе ги завршат обврските кон редакцијата.

The journal will be published when all authors have completed their obligations to the journal.

Medicus parafinal_pages-to-jpg-0001