Takim profesional

Të nderuar kolegë,
Asociacioni për hipertension i Maqedonisë ka mbledhje në seksione për hipertension në datë 18.03.2017 në Biznes qendrën e Maqedonisë në panairin e Shkupit me fillim në orën 10.

Програма

Стручен состанок

Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисокво соработка со АЛКАЛОИД АД Скопје,

Ве   покануваат   на   секциски   состанок   на   ден  25.02.2016г  (четврток),со   почеток   во 15:00ч,  во Koнгресниот центар – бизнис сала на  ,,Скопски саем” со следнио во соработка со АЛКАЛОИД АД Скопје, Ве   покануваат   на   секциски   состанок   на   ден  25.02.2016г  (четврток),со   почеток   во 15:00ч,  во Koнгресниот центар – бизнис сала на  ,,Скопски саем” со следнио Во соработка со Светска здравствена организација, Канцеларија Скопје Ве покануваат на секциски состанок на ден 18.03.2017г (сабота),со почеток во 10:00ч,  во Koнгресниот центар – бизнис сала на  ,,Скопски саемсо следниот дневен ред: 

18.03.2017

09:45 – 10: 00            Регистрација на учесниците

10:00 – 10:15            Вовед во  стручниот состанок „Ефективни интервенции за борба                              против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок

10:15 – 10:45             „Јавноздравствени аспекти на исхраната како ризик фактор –

состојба и можност за интервенции

Науч.сор. Д-р Игор Спироски, Институт за јавно здравје на           Република Македонија

10:45-11:15               „Гојност и хипертензија

Доц. Д-р Магдалена Отљанска, Клиника за кардиологија

11:15 – 11:45            „Влијание на физичката активност на срцевата структура и                                    функција кај хипертензија

Проф.Д-р Силвана Јованова, Клиника за кардиологија

11:45- 12:00              Дискусија

12:00- 12:30              Коктел

Претседател на МАХ

Науч.сор. Д-р Билјана Герасимовска Китановска